ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         เนื่องด้วยจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ได้กำหนดให้ทุกมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอคณะทำงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อดำเนินการรวบรวมเล่มรายงานนำส่งท่านองคมนตรี ต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำรายงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว  จึงขอนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
- รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับเต็ม)
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................