ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๓  โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินกิจกรรม "การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและผลิตกำลังคนชั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้โปรแกรม ๑๖ ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
๑. ข้อมูลประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและผลิตกำลังคนชั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้โปรแกรม ๑๖ ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
๒. ผังการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................