ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑   (ร่าง)  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                     ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  โดยมีการกำหนดองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  เกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และจัดทำ  (ร่าง)  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการกำกับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอเสนอ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
- ตารางเปรียบเทียบตัวประกอบและตัวชี้วัดตามมาตรฐานฯ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................