ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                           
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
    
                      
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องสืบเนื่อง
-
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
                            ๔.๒   กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑) ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี
                            ๔.๓   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
                            ๔.๔   การเข้าร่วมพิธีวันสำคัญต่างๆ ของจังหวัดปทุมธานี
                            ๔.๕   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
                            ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                            ๔.๗   การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑   การเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจองค์กรโปร่งใส
                            ๕.๒   โมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx
                            ๕.๓   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
                            ๕.๔   (ร่าง) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
                            ๕.๕   ประมาณการรายได้ของโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                            ๕.๖   ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
ระเบียบวาระที่ ๖     เรื่องอื่น ๆ