ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๕
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
                       ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเตรียมการจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๕
                       ๔.๔  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะ  (Digital literacy)
                       ๔.๕  การดำเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕
                                                                                                                                                  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕
                       ๕.๒  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
                       ๕.๓  การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕
                       ๕.๔  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ระยะสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัย
                       ๕.๕  การขอแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                                                                                                                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ