ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐
 
สรุปเรื่อง  
 
                  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
                  ๑. โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP
                      งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบใหม่ ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ การยกระดับสินค้าชุมชน OTOP  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  
                  ๒. โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท
                        สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบทจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ วันพุธที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อสรุปและหารือการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ทั้งนี้ เรื่องสืบเนื่อง ขอให้หน่วยงานจัดทำงบประมาณที่จะใช้ในระยะที่ ๒ โดยนำแบบฟอร์มเสนออนุมัติกิจกรรมระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล .dox เข้าประชุม เพื่อนำเสนอรายละเอียดกิจกรรมในการดำเนินงานต่ออธิการบดี
                       สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการให้แต่ละหน่วยงาน ส่ง กนผ. ๐๑ และ กนผ.๐๔ เพื่อนำเสนอต่ออธิการบดี
                       สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
                    ๓. โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน
                        
                    ๔. โครงการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
                ๑. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
 
                ๒. โครงการยกระดับ ONET ให้ได้รับมาตรฐานที่สูงขึ้น 
 
                ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
                ๑. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
                     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการจัดสรรงบประมาณ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)  
                     ในการนี้ ศูนย์ภาษา จึงนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................