ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                           ๕.๒  แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของหน่วยงาน
 
สรุปเรื่อง
 
                    กองนโยบายและแผน ได้เสนอแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณา และอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
                    ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอเสนอ แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ระดับหน่วยงาน ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับหน่วยงาน เพื่อขออนุมัติและใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 
รายละเอียด
ลำดับ หน่วยงาน แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
1 คณะวิทยาการจัดการ / /
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / /
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / /
4 คณะครุศาสตร์ / /
5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร / /
6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / /
7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ / /
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ / /
9 บัณฑิตวิทยาลัย / /
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา / /
11 ศูนย์สระแก้ว / /
12 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / /
13 งานศูนย์ภาษา / /
14 งานวิชาศึกษาทั่วไป / /
15 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ / /
16 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / /
17 สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)   /
18 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้    
19 งานวิเทศสัมพันธ์ / /
20 กองพัฒนานักศึกษา / /
21 งานศิลปวัฒนธรรม / /
22 กองนโยบายและแผน / /
23 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ / /
24 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / /
25 หน่วยตรวจสอบภายใน / /
26 โรงเรียนสาธิต  
 
 
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................